Grāmatvedības pakalpojumi

Veicam visu nepieciešamo grāmatvedības ikdienas operāciju uzskaiti atbilstoši LR likumdošanai:

 • Grāmatvedības politikas izstrāde,
 • Pirmdokumentu pārbaude, iegrāmatošana un noformēšana(izrakstītie un saņemtie rēķini, čeki),
 • Bankas operāciju iegrāmatošana,
 • Kases operāciju uzskaite,
 • Darba algu aprēķins,
 • Pamatlīdzekļu uzskaite,
 • Attiecīgo atskaišu un pārskatu sagatavošana un iesniegšana,
 • Nodokļu aprēķināšana, nodokļu atskaišu un deklarāciju sagatavošana, to iesniegšana valsts iestādēs,
 • Debitoru/ kreditoru uzskaite un kontrole,
 • Materiālo vērtību inventarizācija,
 • Nepieciešamo atskaišu sagatavošana uzņēmuma vadībai,
 • Grāmatvedības uzskaites atjaunošana par iepriekšējiem periodiem,
 • Sadarbība ar revidentiem
Grāmatvedības un nodokļu konsultācijas

Lai sekotu līdzi visām izmaiņām nodokļu likumdošanā, mūsu uzņēmuma
darbinieki regulāri piedalās dažādos semināros par izmaiņām likumos, nodokļos un grāmatvedības uzskaitē. Pamatojoties uz iegūtajām zināšanām, sniegsim kvalitatīvu informāciju kas palīdzēs Jums pieņemt pareizo risinājumu Jūsu uzņēmējdarbībā:

 • Nodokļu optimizācija, pārmaksāto nodokļu atgriešana un novirzīšana,
 • Klienta pārstāvniecība valsts iestādēs,
 • Darba līgumu nosacījumu izstrāde, pieņemot darbā jaunus darbiniekus,
 • Kā arī sniegsim atbildes uz citiem Jūs interesējušiem jautājumiem, kas būs izveidojušies laika gaitā, veicot Jūsu uzņēmējdarbību
Lietvedības kārtošana

Pamatojoties uz noteikumiem par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu,
veiksim Jūsu uzņēmuma grāmatvedības un lietvedības dokumentu sagatavošanu un uzskaiti:

 • Dokumentu pareiza noformēšana,
 • Izziņu un rīkojumu sagatavošana,
 • Aktu noformēšana,
 • Darba līgumu noformēšana un uzskaite,
 • Amata aprakstu sagatavošana,
 • Personāla lietu sagatavošana
Audita veikšana

Mūsu uzņēmums veic uzņēmumu grāmatvedības auditus, analizējot
grāmatvedībā un finanšu atskaitēs uzrādīto datu atbilstību nodokļu likumdošanai un starptautiskajiem grāmatvedības standartiem:

 • Nodokļu audits- nodokļu aprēķināšanas, uzskaites un nomaksas atbilstība LR likumdošanai,
 • Grāmatvedības finanšu audits- grāmatvedības uzskaites novērtēšana, dokumentu aprite un uzskaites politika, debitoru/ kreditoru saistību izvērtēšana.
 • Finanšu gada pārskatu revīzijas- sagatavoto Gada pārskatu atbilstība grāmatvedības uzskaites posteņiem, veikto aprēķinu pārbaude
Uzņēmumu reģistrācija

Mēs sagatavosim Uzņēmumu reģistram visus uzņēmuma dibināšanai nepieciešamos dokumentus:

 • Iesniegumu,
 • Dibināšanas līgumu,
 • Sabiedrības statūtus, ja SIA dibinātājs ir viena persona- lēmumu par SIA dibināšanu,
 • Sagatavosim atzinumu par mantisko ieguldījumu, ja tāds būs nepieciešams
 • Valdes paziņojumu par juridisko adresi.

Papildus uzņēmuma reģistrēšanai nepieciešamie dokumenti:

 • Kvīts par valsts nodevas apmaksu
 • Kvīts par publikāciju laikrakstā” Latvijas Vēstnesis”
 • Personu apliecinošu dokumentu kopijas