Izmaiņas nodokļu likumos no 2021. gada 1. jūlija

Mikrouzņēmuma nodokļa maksātājiem

No 2021. gada 1.janvāra mikrouzņēmumu nodokļa maksāšanas režīmu varēs izmantot tikai pats mikrouzņēmuma īpašnieks. Mikrouzņēmumu nodokļa maksāšanas režīmu nevar piemērot darbinieku algām. Tās personas, kas ir reģistrētas kā darbinieki pie mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja līdz 2020. gada beigām, darbu šādā statusā drīkst turpināt līdz 2021. gada 30.jūnijam.Savukārt ar 2021. gada 1. jūliju ienākumus, ko gūs jau reģistrētā mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja darbinieks (izņemot mikrouzņēmuma īpašnieku), kurš pieņemts darbā līdz 2020. gada 31. decembrim, apliek ar darbaspēka nodokļiem vispārējā kārtībā – proti, darbinieku ienākumiem piemēro iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pilnā apmērā.

Darba devējs darba algai piemēro šādas nodokļu likmes:

  • IIN likme 20 % —23% – visam mēneša ienākumam līdz 1667 euro;
  • IIN likme 23 % — mēneša ienākuma daļai, kas pārsniedz 1667 euro. ;
  • VSAOI 34,09% – vispārējā gadījumā (no tiem 23,49% – darba devēja daļa, 10,50% – darba ņēmēja daļa);
  • URVN - 0,36 eiro mēnesī

Pieņemot darbinieku no 2021.gada 1.janvāra, par viņu vispārējā kārtībā ir jāmaksā algas nodoklis un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

Sākot ar 2021.gada 1.jūliju tiek ieviestas minimālās obligātās iemaksas.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību

Ja darba ņēmēja alga ceturksnī ir mazāka par trim Ministru kabineta noteiktajām minimālajām mēneša darba algām (2021. gadā – 500 eiro x 3=1500 eiro), darba devējam no saviem līdzekļiem jāveic obligātās iemaksas no starpības starp triju Ministru kabineta noteikto minimālo mēneša darba algu apmēru un deklarēto darbinieka darba algu (obligāto iemaksu objektu).

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra triju mēnešu laikā pēc attiecīgā ceturkšņa beigām aprēķina minimālās obligātās iemaksas, kas papildus jāveic darba devējam un līdz trešā mēneša 20. datumam paziņo to Valsts ieņēmumu dienestam.

VID vienas darba dienas laikā informē darba devēju elektroniskajā deklarēšanās sistēmā par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras aprēķinātajām minimālajām iemaksām.

Darba devējam ir pienākums līdz ceturkšņa trešā mēneša 23. datumam no paziņojuma saņemšanas veikt minimālās obligātās iemaksas par darba ņēmējiem (vispārējā gadījumā piemēro likmi 34,09%).

Pašnodarbinātajiem

Minimālo iemaksu veikšana Ja darba ņēmējam vai darba ņēmējam, kurš vienlaikus ir pašnodarbinātais, obligāto iemaksu ziņojumos deklarētais kopējais obligāto iemaksu objekts ceturksnī ir mazāks par 1500 euro, obligātās iemaksas no starpības starp 1500 euro un deklarēto obligāto iemaksu objektu (algu) no saviem līdzekļiem veic darba devējs.

Iespēja izvēlēties nemaksāt minimālās obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas.

Saimnieciskās darbības veicēji (t.sk. mikrouzņēmumu nodokļa maksātāji) un autoratlīdzību saņēmēji, kuri nav darba ņēmēji un prognozē, ka viņu ienākums turpmāk šogad nesasniegs 1500 eiro katrā ceturksnī, var izvēlēties neveikt jaunās minimālās obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas. Lai šīs iemaksas netiktu aprēķinātas, cilvēkam līdz 2021. gada 15. jūlijam jāvēršas ar iesniegumu VID.

Iesniegumu VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) jāiesniedz līdz šī gada 15. jūlijam par šī gada trešo ceturksni un līdz 15.oktobrim par ceturto ceturksni.

Iesniegumu par trešo un ceturto ceturksni var iesniegt arī kopā, līdz 2021.gada 15.jūlijam. Tie cilvēki, kas plāno uzsākt saimniecisko darbību pēc 2021.gada 1.jūlija, iesniegumu var iesniegt vienlaikus ar reģistrāciju VID.

Iesniegumu aizpilda brīvā formā un iesniedz EDS sadaļā “Sarakste ar VID”. Iesniegumā jānorāda laika periods, par kuru prognozē ienākumus (konkrētus mēnešus vai ceturkšņus, kad ienākums nesasniegs 500 eiro mēnesī vai 1500 eiro ceturksnī).

Kad minimālās iemaksas neaprēķina 

Minimālās iemaksas neveic par: 

• notiesāto, kas tiek nodarbināts brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā; • personu, kura ir sasniegusi vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kurai ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi); • personu ar I un II grupas invaliditāti; • personu, kuras pašas vai laulātā algas nodokļu grāmatiņā ir reģistrēts bērns, kas nav sasniedzis triju gadu vecumu; Minimālās iemaksas 4 • personu, kuras pašas vai laulātā algas nodokļu grāmatiņā ir reģistrēti trīs vai vairāk bērnu līdz 18 gadu vecumam vai līdz 24 gadu vecumam, no kuriem vismaz viens ir jaunāks par septiņiem gadiem, kamēr bērns turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu; • personu, kuras pašas vai laulātā algas nodokļu grāmatiņā ir reģistrēts nepilngadīgs bērns, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir atzīts par personu ar invaliditāti; • personu līdz 24 gadu vecumam, kura mācās vispārējās, profesionālās, augstākās (pilna laika studijās) vai speciālās izglītības iestādē, izņemot laiku, kad attiecīgā persona ir pārtraukusi mācības vai studijas; • personu, kuru nodarbina darba devējs, kas reģistrēts Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā; • personu, kura ir pakļauta sociālās atstumtības riskam un kuru nodarbina darba devējs, kam piešķirts sociālā uzņēmuma statuss; • personu, kura sniedz valsts finansētu pavadoņa (bērnam līdz 18 gadu vecumam) vai asistenta pakalpojumu vai pašvaldības finansētu aprūpes pakalpojumu bērnam līdz 18 gadu vecumam, vai Eiropas Savienības politiku instrumentu projekta ietvaros finansētu aprūpes pakalpojumu bērnam līdz 18 gadu vecumam; • laiku, kurā pašnodarbinātajam ir pārtraukta saimnieciskā darbība;